Ota Ropeka käyttöön

Ropeka-kysely koostuu kolmesta osasta: taustatiedot, kyselyt ja loppuraportti. Kyselyyn vastaaminen vie noin 10-15 minuuttia, joten se on huomattavasti lyhyempi kuin opettajien Opeka-kysely.

Aluksi sinun tulee täyttää taustatiedot. Sen jälkeen voit vastata kyselyihin haluamassasi järjestyksessä. Voit myös jättää vastaamisen kesken missä kohdassa vain ja palata myöhemmin jatkamaan.

Neljässä ensimmäisessä kyselyssä (Strategia, Sitoutuneisuus muutokseen, Uuden toimintakulttuurin luominen ja Osaamisen kehittäminen) pyydetään ensin arvioimaan oppilaitoksesi tämän hetkistä tilannetta annetun kuvauksen perusteella ja sen jälkeen esitetään muutamia teemaan liittyviä väittämiä. Viimeinen kysely kattaa koulun digitaalisen toimintaympäristön sisältäen mm. laitteisiin, verkkoihin ja saatavilla olevaan tukeen liittyviä kysymyksiä.

Loppuraporttia pääset tarkastelemaan, kun olet vastannut kokonaan vähintään yhteen kyselyyn. Loppuraportissa kuvataan kyselyihin annettujen vastausten perusteella lasketut tasot ja vertailut muihin vastaajiin. Loppuraportti tulee vain sinulle. Halutessaan opetustoimenjohto voi pyytää koko kunnan raportit nähtäväkseen.